Obaveštenje građanima o priznavanju statusa borca

Opštinska uprava opštine Medveđa,Odeljenje za opštu upravu izdalo je sledeće obaveštenje koje prenosimo u celosti.

                                                                                 OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA

O PRIZNAVANJU STATUSA BORCA I O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRIZNAVANJE SVOJSTVA RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVU POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA

         Novi Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica stupio je na snagu 11. marta 2020.godine , a primenjuje se od 1. januara 2021.godine i doneo je znatne novine.
I Ovim zakonom između ostalog, definisan je postupak za utvrđivanje statusa borca, a samim tim i uvedena nova prava.
Status borca utvrđuje se prema vremenu i teritoriji ukupnog vojnog angažovanja, tako što se borci svrstavaju u sledeće kategorije:

1) borac I kategorije je borac sa angažovannjem preko 200 dana ili najmanje 60 dana na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao i borac kome je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida bez obzira na dužinu angažovanja;
2) borac II kategorije je borac sa angažovanjem od 46 do 200 dana;
3) borac III kategorije je borac sa angažovanjem do 45 dana.
Status borca utvrđuje se na osnovu originalnih pismenih dokaza iz vremena učešća y ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim za vreme mira, kao i na osnovu pismenih podataka kojima raspolaže nadležni organ Republike Srbije o dužini angažovanja borca u oružanim snagama. Navedeni podaci moraju sadržati podatke o datumu početka i datumu prestanka vojnog angažovanja borca.

Članom 5.navedenog Zakona definisano je da je borac državljanin Republike Srbije koji je:
1) kao pripadnik oružanih snaga Republike Srbije obavljao vojne dužnosti ili druge dužnosti u ratu ili oružanim akcijama preduzetim za vreme mira radi odbrane suvereniteta i nezavisnosti Republike Srbije;
2) kao pripadnik vojske Kraljevine Jugoslavije, pripadnik partizanskih odreda ili pripadnik Ravnogorskog pokreta učestvovao u antifašističkoj borbi U Drugom svetskom ratu;
3) kao pripadnik oružanih snaga SFRJ vršio vojne dužnosti ili druge dužnosti za vojne ciljeve državne bezbednosti u oružanim akcijama radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti SFR/ u periodu od 17. avgusta 1990.godine do 27. aprila 1992. godine, a za pripadnike oružanih snaga SFRJ stacioniranih na teritoriji Bosne i Hercegovine do 19. maja 1992.godine;
4) kao pripadnik oružanih snaga SRJ, Državne zajednice SCG, odnosno Republike Srbije vršio vojne dužnosti ili druge dužnosti u oružanoj akciji preduzetoj za vreme mira radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti SR), Državne zajednice SCG, odnosno Republike Srbije, u periodu posle 27. aprila 1992. godine
5) kao pripadnik oružanih snaga SRJ vršio vojne dužnosti ili druge dužnosti za vojne ciljeve ili za ciljeve državne bezbednosti radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti SRJ, od 24. marta 1999. do 26. juna 1999. godine.

II Takođe, novim Zakonom omogućeno je da se najkasnije do 11. marta 2021. godine može podneti Zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida po osnovu oštećenja organizma nastalog usled posttraumatskog stresnog poremećaja.
Činjenica da je posttraumatski stresni poremećaj nastupio pod okolnostima iz člana 5. ovog Zakona, utvrđuje se na osnovu medicinske dokumentacije koja potiče iz perioda do stupanja na snagu ovog zakona odnosno pre 11.marta 2020.godine.
Kada se svojstvo vojnog invalida priznaje po osnovu posttraumatskog stresnog sindroma nalaz i mišljenje o vojnom invaliditetu nadležna lekarska komisija može dati samo pod uslovom da je izvršeno prethodno kliničko ispitivanje – koje podrazumeva bolničko lečenje, hospitalnu opservaciju sa odgovarajućim testiranjem i druge hospitalne radnje.
Uz medicinsku dokumentaciju predaju se originalni pismeni dokazi iz vremena učešća u ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim za vreme mira, kao i na osnovu pismenih podataka kojima raspolaže nadležni organ Republike Srbije.
Građani koji ispunjavaju navedene uslove mogu podneti zahtev za priznavanje statusa borca, odnosno zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida po osnovu posttraumatskog stresnog poremećaja.

Obrazac zahteva može se preuzeti u uslužnom centru opštinske uprave opštine Medveđa .
Popunjeni obrazac zahteva sa potrebnom dokumentacijom predaje se u Uslužnom centru opštinske uprave opštine Medveđa, ulica Kralja Milana 48 svakog radnog dana od 07 -13 časova.

 

Svidja vam se članak: