Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi procene uticaja PROJEKTA RADIO-BAZNA STANICA “N14528_01 LE_Bogunovac“

Odeljenje za urbanizam opštine Medveđa nadležno za zaštitu životne sredine je sprovelo postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA RADIO-BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONIJE „NI4528_01 LE_Bogunovac“, čija realizacija se planira na kat.par.br.352 KO Bogunovac, na teritoriji opštine Medveđa, nosioca projekta „A1 Srbija“ d.o.o. Beograd, ul.Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd.
U sprovedenom postupku je doneto rešenje da je za predmetni Projekat potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Doneto rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekta za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, broj 114/08), i Stručne ocene opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije „NI4528_01 LE_Bogunovac“, koju je izradio W- LINE d.o.o, Beograd. Donetim Rešenjem određen je obim i sadržaj Studije.
Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Medveđa, u kancelariji br.11, ul.Kralja Milana 48., u periodu od 02.03.-12.03.2023.godine, u vremenu od 12-14 časova, kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Medveđa www.medvedja.ls.gov.rs.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29.stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br. 135/04 i 36/09), navodi se u obaveštenju.

Svidja vam se članak: