Odsek za inspekcijske poslove u Medveđi poziva građane da prijave uočene nepravilnosti na putevima

U cilju normalnog odvijanja saobraćaja i zaštite javnih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Medveđa, radi prikupljanja podaka, boljeg utvrđivanja činjeničnog stanja i preduzimanja adekvatnih mera zaštite puteva, Odsek za inspekcijske poslove opštinske uprave opštine Medveđa zamoljava građane opštine Medveđa da obaveste nadležnu inspekciju o svim uočenim nepravilnostima kao što su: vučenje predmeta, materijala, oruđa i drugih vrsta tereta po putu (grede, balvani, grane i sl.); spuštanje niz kosine zaseka, useka i nasipa puta : drvene građe, drva za ogrev, kamenja i drugog materijala; zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa korišćenje puta; zauzimanje puta bez prethodno pribavljene saglasnosti upravljača puta; izvođenje radova na putu koji nisu u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom,održavanjem i zaštitom puta ; skladiranje građevinskog i drugog materijala ( kamen, šut, drvenu građu, ogrevna drva, ostatke drvne mase i dr.) na javnim površinama, trotoarima, delovima puta i putnom zemljištu kao i svako drugo činjenje kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put, umanjiti zahtevana preglednost, ometa odvijanje saobraćaja odnosno ugrožava bezbedno odvijanje saobraćaja na putu.

Uočene nepravilnosti građani mogu prijaviti svakog radnog dana od 07 – 15 časova telefonskim pozivom, po mogućstvu fotografisati, snimati i proslediti na brojeve telefona 066/8487920; 064/8654141 radi preduzimanja daljih mera iz nadležnosti inspekcije po Zakonu o putevima.

Svidja vam se članak: